BP REFILL CROSS

نـوع: مغزی خودکار
رنگ بدنه: مشکی

- مغزی فلزی  انحصاری کراس 

- ساختار مغزی استوانه ای باریک است که در بالای آن یک قطعه پلاستیکی نصب شده.

- در زمان قرار دادن مغزی داخل خودکار های کراس باید دقت کنید که مغزی داخل بدنه قلم با پیچانده شدن ثابت شود. در صورتی که این اقدام انجام نشود، مکانیزم خودکار به درستی عمل نخواهد کرد و نوک خودکار عقب تر از جایی که باید قرار خواهد گرفت.