PERSIAN GULF
نـوع: خودکار تک
رنگ بدنه: آبی

- نقشه خلیج فارس الهام بخش طراحی قلم بوده است.

- رنگ بدنه بالایی قلم به رنگ آبی نیلگون خلیج فارس و محل تلاقی بدنه بالایی و پایینی بصورت مواج و با الهام از امواج دریا ساخته شده است.

- در میانه قلم نقشه خلیج فارس و نوشته PERSIAN GULF نقش بسته است.

- جعبه کادویی این قلم نیز منقوش به یک نقشه بسیار قدیمی از خلیج فارس است که گویای اصالت این نام بر این پهنه دریایی است.