Persian Gulf

مشخصات محصول
رنگ: 
خلیج فارس الهام بخش طراحی این خودکار بوده است در میانه قلم و زیر گیره نمادی از نقشه خلیج فارس به همراه نوشته PERSIAN GULF نقش بسته است. میانه قلم با انحنای خاصی که تداعی کننده موج دریاست طراحی شده است. روی روکش جعبه قلم نقشه ای باستانی چاپ شده که نشانگر اصالت نام خلیج فارس بر این پهنه دریایی است.